Algemene Voorwaarden Stegenga Uitvaartzorg

1  –  DEFINITIES

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden in dit document genoemd.

De overeenkomst: overeenkomst tussen de opdrachtgever en Stegenga Uitvaartzorg om de uitvaart of een gedeelte daarvan te verzorgen.

De uitvaart: verzorging van de crematie of begrafenis of een gedeelte daarvan.

De opdrachtgever: de (rechts)persoon die Stegenga Uitvaartzorg opdracht heeft gegeven om de uitvaart te verzorgen.

Stegenga Uitvaartzorg:  de uitvaartondernemer die zich verbindt aan de levering  van diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging.

Kostenindicatie: begrote bedragen voor zaken of diensten met betrekking tot de uitvaart waarvan sommige posten vooraf niet exact bekend zijn.

Prijzen: alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2  –  ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. De algemene voorwaarden gelden voor elke aan Stegenga Uitvaartzorg toegewezen uitvaart. De voorwaarden kunt u lezen op de website: https://stegengauitvaartzorg.nl/algemene-voorwaarden.

3  –  OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in het opdrachtformulier die door de opdrachtgever en Stegenga Uitvaartzorg wordt ondertekend.

3.2. Het opdrachtformulier bevat relevante persoonsgegevens van de overledene en de opdrachtgever, een omschrijving van de dienstverlening, de te leveren producten en een kostenindicatie van de uitvaart.

3.3. Indien sommige prijzen bij het opstellen van de begroting nog niet bekend zijn, zal Stegenga Uitvaartzorg een schatting geven met vermelding “stelpost”. De opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

3.4. De overeenkomst kan alleen bij goedvinden van beide partijen worden gewijzigd.  

4   –  PERSONALIA

4.1. De personalia van de overledene die genoemd zijn in de overeenkomst worden gedeeld met de ambtenaar van de burgerlijke stand voor de aangifte van het overlijden. De aangifte wordt gedaan door Stegenga Uitvaartzorg tenzij anders is overeengekomen.

4.2. Bij een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal wijziging plaats moeten vinden. Is de onjuiste vermelding Stegenga Uitvaartzorg aan te rekenen dan worden de kosten van wijziging niet doorberekend. In andere gevallen worden de wijzigingskosten doorberekend aan de opdrachtgever.

5  –  UITVOERING

5.1. De levering van diensten en zaken vindt plaats op tijden zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en Stegenga Uitvaartzorg onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de gekozen begraafplaats of crematorium.

5.2. Wijziging in dag of tijdstip van de uitvaart kan slechts plaatsvinden overeenstemming van opdrachtgever, Stegenga Uitvaartzorg en beheerder zoals genoemd in punt 7.1.

6   –  DRUKWERK

6.1. Voor rouwdrukwerk, advertenties, dankbetuigingen of ander uitvaart gerelateerd drukwerk dient de opdrachtgever vooraf de tekst goed te keuren.

6.2. Drukwerk genoemd bij punt 6.1. wordt door Stegenga Uitvaartzorg uitgevoerd tenzij anders afgesproken.

6.3. Stegenga Uitvaartzorg is slechts voor de kosten van rectificatie aansprakelijk indien de tekst afwijkt van de door opdrachtgever goedgekeurde tekst.

6.4. Stegenga Uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor te late plaatsing of te late bezorging van post. Twijfel over de bezorging van drukwerk of plaatsing van advertenties, zal Stegenga Uitvaartzorg onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

7  –  UITVAARTVERZEKERINGEN

7.1. De opdrachtgever kan, wanneer gewenst, uitvaartpolissen van de verzekeraar ter hand stellen aan Stegenga Uitvaartzorg.

7.2. Indien er aanspraak is op een geldelijke uitkering dan zal de begunstigde Stegenga Uitvaartzorg machtigen om het bedrag te innen en te verrekenen met de factuur van de uitvaart. Het overschot wordt uitbetaald aan de begunstigde of de erfgenamen van de begunstigde.

 8  –  BETALING

8.1. Stegenga Uitvaartzorg stuurt de factuur op basis van de overeenkomst en eventueel latere wijzigingen, aan de opdrachtgever. De betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening plaats te vinden.

8.2. Bij uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd. Ook is Stegenga Uitvaartzorg gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen als opdrachtgever – na sommatie – in gebreke blijft.

9   –  AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Stegenga Uitvaartzorg staat borg voor de uitvoering van de uitvaart welke overeengekomen is bij de opdracht.

9.2. Voor beschadiging en/of vermissing van sieraden en bezittingen aanwezig bij de overledenen draagt Stegenga Uitvaartzorg geen aansprakelijkheid. Bij voorkeur wordt de overledene zonder waardevolle bezittingen overgedragen.

9.3. Als er een klacht is over de uitvoering van de uitvaart maak dat dan binnen 30 dagen na de uitvaartdatum schriftelijk kenbaar bij Stegenga Uitvaartzorg. Samen trachten we tot een overeenstemming te komen.

9.4. Heeft u klachten over de uitvaartfactuur dien deze dan binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk in. Stegenga Uitvaartzorg zal in onderling overleg met de opdrachtgever naar een oplossing zoeken. Een klacht schort de betalingsverplichtingen aan Stegenga Uitvaart niet op.

9.5. Vertraging  bij de opdracht is Stegenga Uitvaartzorg aan te rekenen indien het redelijkerwijs toegerekend kan worden. Ze worden niet toegerekend bij overmacht. Indien door overmacht de overeengekomen opdracht of een deel ervan niet volgens de afspraak kan plaatsvinden dan zal Stegenga Uitvaartzorg zich inspannen voor een alternatief.

9.6. Een schadeclaim door tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst kan nooit hoger zijn dan het bedrag van het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.7. Schade ontstaan tijdens de uitvoering van de uitvaart, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.Logo stegenga uitvaartzorg
Aagesloten bij het landelijke Meander netwerk
Call Now Button